Analiza antysemityzmu

Analiza antysemityzmu i burd uniwersyteckich była dla Czarnowskiego nie tylko zajęciem aktywnego stanowiska w sprawie doniosłej i bolesnej, w której jako profesor poczuwał się do współodpowiedzialności – była ona także jedną z analiz metod walki faszyzmu, warunków, w jakich odnosi on sukcesy, rezerw, na jakie może w swej walce liczyć. Walka z faszyzmem wymagała poznania wroga, jego sił, celów i metod.

W tym kontekście umieścić trzeba studium Ludzie zbądni w służbie przemocy, najlepiej ilustrujące typ publicystyki Czarnowskiego, w której artykuł publicystyczny staje się przez swoje ambicje poznawcze studium naukowym. W studium tym stawia sobie Czarnowski za zadanie analizę mechanizmu wytwarzania się całych warstw ludzi, wyrzuconych za burtę normalnego życia i pracy w kapitalizmie monopolistycznym. Stojąc całkowicie na gruncie marksistowskiej teorii o roli rezerwowej armii pracy dla panowania klasowego burżuazji – dostrzega Czarnowski nowe, specyficzne cechy przyspieszonego i zwiększonego produkowania przez ten ustrój owych „ludzi zbędnych“ w aktualnym etapie rozwoju kapitalizmu monopolistycznego. Pojęcie „zbędności“ jest tu zresztą używane dla określenia obiektywnej sytuacji, w jakiej ci ludzie się znajdują, i subiektywnego odczucia przez nich swego położenia – Czarnowski bowiem z całą mocą udowadnia, jak bardzo istnienie tych warstw potrzebne było faszyzmowi. W studium tym stosuje Czarnowski swoją metodę porównań i skojarzeń, która, nie gubiąc specyficzności historycznej zjawiska, pozwala plastycznie wydobyć jego cechy typologiczne 23.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>