Anomalie morfologiczne

Anomalie morfologiczne mogą podważyć każdy wniosek oparty na wskaźnikach antropologicznych, ale jedyne, co można w tym przypadku uczynić, to przyjąć do wiadomości istnienie nienormalnej budowy lub patologicznych odchyleń i nie brać pod uwagę wartości wskaźników obliczonych na podstawie pomiarów dokonanych na takich właśnie wyjątkowych okazach. Na przykład, choroba zwana akromegalią, powoduje wyolbrzymienie i przerost szczęk oraz kończyn, przy równoczesnym zgrubieniu łuków nadoczodołowych, upodabniając dany okaz do klasycznych neandertalczyków. Możliwe, że nadczynność przysadki mózgowej powodująca akromegalię to schorzenie zdarzające się nie tylko w naszych czasach, podobnie jak niedoczynność, powodująca skarłowacenie postaci i zachowanie cech infantylnych . Być może, że człowiek rodezyjski stanowi przykład przedhistorycznej akromegalii, prowadzącej do gerontomorfizmu , podczas gdy współcześni Pigmeje afrykańscy są dziedzicznie obciążeni wadliwym funkcjonowaniem gruczołów dokrewnych, powodującym stały pedomorfizm.

Przedni płat przysadki mózgowej wydziela hormon wzrostowy, którego nadmiar powoduje patologiczny wzrost kości i części miękkich, a brak – zahamowania wzrostu (przyp. red. poi.).

Od greckiego geron – starzec, morfę – postać, kształt {przyp. red. poi.). Nieco odmienny rodzaj anomalii spowodowany jest reumatycznym zapaleniem stawów. Powstałe w wyniku tego schorzenia zgrubienia kości dadzą wypaczone wartości przy zdejmowaniu pomiarów osteometrycznych, co jednak nie będzie miało poważnego wpływu na rozpatrywane obecnie wskaźniki antropologiczne czaszki.

Reasumując powyższe wnioski możemy przyjąć, że cztery wybrane wskaźniki antropologiczne dostarczą nam rzetelnej informacji odnośnie postawy ciała, rozmiarów mózgu oraz kąta łuku zębodołowego, pod warunkiem, że tam, gdzie to będzie niezbędne, uwzględnimy wpływy różnicy płci, wieku i rasy. Również bieg czasu, naniesiony na wykres jako wartości liczbowe, wykaże, jak cechy antropologiczne zmieniały się z czasem, a w konsekwencji – jak człowiek nabywał stopniowo cech ludzkich w miarę swego rozwoju w okresie czwartorzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>