Biologiczny rozwój rodowego człowieka

Przekonaliśmy się, że forma wykresu umożliwia nam określenie stanu biologicznych lub kulturowych osiągnięć człowieka w jakimś okresie i zorientowanie się w zmianach, jakie zaszły w danych odstępach czasu. Mogliśmy również ocenić, że pochyłość krzy- wej na wykresie w jakimś szczególnym punkcie (czyli czasie) jest miernikiem tempa, w jakim człowiek w danym czasie się rozwijał. Jeżeli wykres 4 jest linią prostą, oznacza to, że tempo zmian zachodzących w wiedzy człowieka było równe zeru. Jest to właściwie powtórzenie naszego poprzedniego wnioskowania na podstawie tego wykresu, lecz tym razem z odmień- nego punktu widzenia. Na wykresie 1 i 2 tempo zmian jest stałe, jednakże nie zerowe, dlatego regresja może być tu rozpatrywana jako ujemne tempo zmian, podczas gdy postęp jest tempem dodatnim. Oba te przypadki zachodzą w wykresie 3, podczas gdy tempo zmian na wykresie 5 jest zawsze dodatnie i zwiększa się w miarę upływu czasu.

Jest rzeczą ogólnie przyjętą, że kulturowy rozwój człowieka, przynajmniej w Europie, postępował szybciej w czasach nowszych niż w okresie przedhistorycznym i dlatego jest zupełnie możliwe, że wykres zbliżony do wykresu 5 przedstawiałby prawdziwy stan rzeczy. Byłoby interesujące móc sprawdzić tę możliwość, zbadać przyczyny i zobaczyć, jak wygląda porównanie takiego wykresu z wykresem rozwoju morfologicznego człowieka. Była już mowa o tym, że wskaźniki antropologiczne szczątków szkieletowych dostarczyłyby liczb do współrzędnych wykresu rozwoju morfologicznego. Oczywiście, liczby takie byłyby bezużyteczne, jeśliby nie był znany również czas (oś odciętych), z którego pochodzą poszczególne kości. Jest bowiem zrozumiałe, że bez obu zestawów liczb nie można wyznaczyć punktu w układzie współrzędnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>