Dane rozwoju morfologicznego cz. III

Gdy serie wskaźników zmniejszają się w miarę wzrostu cech hominidalnych szkieletu, konieczne jest przeprowadzenie dwóch czynności. Pierwsza czynność, to zestawienie wskaźników z odpowiednim okresem czasu. Wynikły z tego wykres jest odwrócony w ten sposób, że tworzy jakby lustrzane odbicie wykresu oryginalnego. Takie postępowanie odwraca kierunek pochyłości, nie zmieniając równocześnie kształtu wykresu. Aby tego dokonać musimy każdą liczbę X z serii odjąć od sumy pierwszej i ostatniej liczby. Nową serię liczb (Y') możemy więc przedstawić następująco-

Y' = (X1+X„)-X, (2) gdzie Xx i Xn odnoszą się do pierwszych i ostatnich członów pierwotnych serii. Przypuśćmy, że w tych nowych seriach w Y' oznaczeniem o największej wartości jest Y'. Wówczas, w celu zwężenia (lub rozsze- rżenia) wykresu tak, aby Y' = 100 lub ogólnie jakiejś liczbie Z, obliczamy końcowe liczby Y w nowych seriach tak jak uprzednio, a mianowicie: Y = 100 Y' : Y: czyli ZY' : Y' (3)

W ten sposób każda wartość X z danego wskaźnika antropologicznego, jest najpierw przeobrażona w „lustrzaną” wartość Y', a następnie zmieniona na Y. Te ostatnie liczby zestawiamy, jako rzędne, z okresem czasu odpowiadającym danej wartości X. Przypuśćmy, dla przykładu, ż? wskaźniki intermembralne trzech wymienionych powyżej szkieletów wynoszą 1,22, 1,01 i 0,69 odpowiednio do tych samych, co poprzednio okresów czasu. Wówczas „lustrzane” wskaźniki Y będą 0,69, 0,90 i 1,22, prowadząc w przybliżeniu do 56,5, 74 i 100 dla liczb końcowych na rzędnych Y.

W ten sposób wykres dla każdego wskaźnika jest wykonany tak, aby wskaźnik ten mógł się zwiększyć do zamierzonej dowolnej liczby 100 lub 1000 lub ogólnie Z. Taki wzrost jest wskazówką odnośnie rozwoju szkieletu ludzkiego aż do obrazu szkieletu człowieka współczesnego, dla którego wszystkie wskaźniki będą równe 100 lub 1000 lub Z.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>