Działalność polityczna Czarnowskiego w Berlinie

W Berlinie rozpoczyna Czarnowski działalność polityczną w kole młodzieży polskiej „Techne“, za którą to działalność zostaje na krótko uwięziony, a następnie usunięty z Berlina. Udaje się do Paryża w r. 1902 i przebywa tutaj niemal bez przerwy do r. 1912, oddając się niezwykle intensywnym i bardzo wszechstronnym studiom naukowym, przy równoczesnych zainteresowaniach politycznych. Jest zdecydowanym wyznawcą programu „narodowej demokracji“, jest czynnym członkiem Zjednoczenia Młodzieży Polskiej, odgrywa dużą rolę w kształtowaniu ideologicznego oblicza tej organizacji, któremu towarzyszyła ostra walka różnorodnych tendencji od lewicy do prawicy w środowisku młodzieżowym 2. Na zjazd Zjednoczenia w r. 1903 przygotowuje obszerny referat: Filozofia społeczna w Polsce rv końcu XVIII i początku XIX wieku, który miał dać legitymację historyczną polskiej myśli politycznej. Była to tradycja patriotyczna i niepodległościowa, oparta na racjonalistycznym, wywodzącym się z Oświecenia polskiego światopoglądzie. W swoim wczesnym etapie Liga Polska, a później Liga Narodowa, partia narodowo-demokratyczna i liczne związane z nią organizacje młodzieżowe nie były jeszcze ideologicznie jednolite. W ramach organizacyjnych partii, aż do wyraźnego zdemaskowania się politycznego endecji w 1905 r., a nawet i później, znajdowały ujście różne tendencje ideologiczne burżuazji i drobnomieszczaństwa aż do sympatii „socjalistycznych“ i chłopomańskich włącznie. W początkowym okresie ściągała jej zwolenników spośród patriotycznej młodzieży frazeologia wyzwoleńczo-narodowa, nawiązująca do tradycji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, przeciwstawianie się pozytywistycznym hasłom „pracy organicznej“ i ugodowości konserwy obszarniczej, szermowanie frazesem radykalizmu społecznego 3. W tej mieszaninie nurtów, poglądów i haseł torowała sobie drogę ideologia polityczna Czarnowskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>