Koncepcja pracy o św. Patryku

Koncepcja pracy o św. Patryku pod jednym względem jest typowa dla całej twórczości naukowej Czarnowskiego. Mamy tu na myśli tok postępowania badawczego. U Czarnowskiego występuje zawsze prymat problemu teoretycznego, który inicjuje pracę. Po wyborze problemu teoretycznego następuje poszukiwanie jednego konkretnego przykładu, który stwarzałby największe możliwości wszechstronnego oświetlenia problemu. Badanie jest następnie przeprowadzone na wybranym konkretnym przykładzie, po czym zostaje sprawdzone na materiale porównawczym, który pozwala sformułować ostateczne wnioski typologiczne i prawidłowości. Książka o św. Patryku ilustruje, w jak złożony sposób Czarnowski rozumiał tak zarysowane zadanie naukowe. Zastosował tu mnóstwo szczegółowych ustaleń, rozwinął olbrzymi warsztat badawczy, posługując się doskonałą techniką heurystyczną, swobodnie operując metodami badawczymi różnych dyscyplin humanistyki, jak historia, historia literatury, lingwistyka, etnologia i in. Przedmiot badań analizowany jest w różnorodnych związkach, w jakich faktycznie występował. Stąd studium o św. Patryku staje się szeroką syntezą z historii kultury i struktury społecznej Irlandii. Postulat takiego postępowania badawczego jest wspólny w zasadzie całej szkole durkheimowskiej. Jednakże wśród przedstawicieli tej szkoły wyróżniał się Czarnowski niepowszednim zmysłem historycznym, zamiłowaniem do konkretnych i finezyjnych analiz historycznych oraz bogactwem teoretycznej problematyki, co znajdzie szczytowy wyraz w ostatnim dziele, w Kulturze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>