Niezależność Albanii

A cóż uczynili Albańczycy, gdy przedstawiciele mocarstw na kongresie berlińskim zebrani, przyznali polać ich ziemi Czarnogórzu? Czy czekali, aż wysunięcie sprawy albańskiej będzie leżało w czyimś interesie?

Bynajmniej. Wysunęli ją sami. Wobec tego, że Turcja nie potrafiła obronić ich przed rozbiorem, zawiadomili ją, iż uważają się za zwolnionych od obowiązków lennika, a Europie oświadczyli, że Albania chce sama o losie swym decydować. Rozbiorowi zaś oparli się przemocą. Wojska czarnogórskie musiały się cofnąć, urzędnicy tureccy również – i w rezultacie terytorium Albanii pozostać nienaruszone. Kilka tysięcy górali zaszachowało cały koncert europejski.

Przed czterema zaś laty, gdy Mlodoturcy, zapomniawszy o doświadczeniach rządów dawniejszych, zaczęli i w stosunku do Albanii objawiać dążności nacjonalistyczne, gdy – miast obiecane szkoły albańskie, wolność prasy albańskiej wprowadzać – zaczęli robić wysiłki w kierunku turczenia kraju, gdy wreszcie spróbowali Skipetarów rozbroić, ci się znów oparli. Nie pomogły okrutne represje wojskowych wypraw. Ludność wyrzucana ze spalonych wsi uciekała .w góry i szła pod rozkazy narodowej ligi albańskiej, a rzezie zdawałoby się, że powiększały jej zdolność oporu. Powstanie przetrwało aż do wybuchu wojny.

To dopiero skłoniło Albańczyków do zaprzestania oporu. Groźba rozbioru pogodziła ich z Turkami. Ale nie zapomnieli oni o tym, że Turkami jednak n:e są. Gdy okazało się, że Turcja zmuszona będzie pozostawić Albanię losom własnym, kontynuowali oni wojnę i kontynuują ją dalej – tym razem na własną rękę. I dopięli w końcu tego, że Europa sobie o nich przypomniała. Pokazali, cże są silą, którą wygrać obce mocarstwa mogą w swoim interesie, o ile interes ten jest z albańskim zbieżny – ale z którą i one liczyć się muszą. Jeśli bowiem (Całość terytorium albańskiego jest obecnie postulatem polityki austriackiej i włoskiej – to tylko dlatego, że Albańczycy tej całości bronią. Albania pokazała nam raz jeszcze, że tylko te narody liczyć mogą na poszanowanie swej odrębności, które odrębność tę na każdym kroku zaznaczyć umieją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>