ODI PROFANUM YULGUS CZ. II

W ogóle – poza wypadkami wyjątkowymi, czy chodzi o tzw. „konieczności państwowe“, czy też o jakiekolwiek inne sprawy budżetowe – w krajach parlamentarnych glosowanie za lub przeciw nie daje prawa orzekania o konstytucyjności danego stronnictwa. Jest ono tylko wyrazem stosunku stronnictwa do rządu – tj. do sposobu traktowania spraw bieżących przez gabinet i sposobu administracji krajem – oraz do spraw samych.

Ale w Dumie? Przede wszystkim Duma nie jest ani trochę podobna do parlamentów zachodnio-europejskich. Tam frakcje określają się na mocy różnic zapatrywań na kwestie społeczne i polityczne i wynikłych z różnic tych programów, a rząd jest tylko większości wyrazem, wykonawcą jej woli. W Dumie zaś frakcje różnią się tylko stopniem związku ich z biurokracją, względnie stosunkiem do niej a stosunkiem do rządu o tyle, że stoi on na czele biurokracji. Aprobowanie budżetu nie oznacza tam zgody na dany kierunek polityczny, nie jest poparciem opinii, danym rządowi. Jest ono tylko oddaniem biurokracji do rozporządzenia pewnych sum na określone cele.

Jeśli zaś chodzi o uchwalenie tzw. „konieczności państwowych“, to w Dumie, bardziej jeszcze niż w parlamentach, nie może być ono uważane za oznakę konstytucyjności stronnictwa. Te właśnie stronnictwa rosyjskie, które szczerze .pragną przekształcenia państwa w duchu parlamentarnym, głosowały przeciwko ostatniemu przedłożeniu o marynarce, że wymienimy tylko konstytucyjnych demokratów.

Jeśli się w Izbie rosyjskiej głosuje za budżetem, choćby nadzwyczajnym, znaczy to, że się chce utrzymania i wzmocnienia tych właśnie form prawnopolitycznych, które obecnie istnieją.

Jeśli zaś to jest prawdą dla stronnictw rosyjskich, tym bardziej jest nią dla Kola Polskiego. Rozważyliśmy teorię „konieczności państwowych“ ze stanowiska tych .nawet, którzy sądzą, iż rola reprezentacji polskiej polegać winna na stwierdzaniu swej „konstytucyjności“. Zbyteczne chyba nadmieniać, iż, zdaniem naszym, nie na tym polega zadanie przedstawiciela polskiego w Dumie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>