Oś odciętych – dalszy opis

Nawiasem mówiąc musimy stwierdzić, że jesteśmy zainteresowani tylko dwoma ostatnimi epokami geologicznymi (plejstocenem i holoeenem), nie ma bowiem żadnych dowodów na to, że człowiek istniał już przed epoką plejstocenu, która rozpoczęła się około miliona lat temu. Całość czasu geologicznego podzielona jest na okres pierwszy, drugi, trzeciorzęd i czwartorzęd, z następującymi podokresami w tych dwóch ostatnich:

Wracając do rys. 3: linia AA' przedstawia sytuację na szerokości południowej Francji i Szwajcarii, gdzie Penck i Brückner pierwsi wykazali istnienie czterech okresów zlodowacenia. Na bardziej północnych szerokościach fazy te są mniej wyraźne, a okresy między- lodowcowe były znacznie krótsze lub nie było ich w ogóle. Te warunki wykazane są linią BB\ Na przykład w Yorkshire można wykryć dwie międzylodow- cowe warstwy żwiru, rozdzielające trzy różne warstwy gliny zwałowej, a tylko jedna z tych warstw jest ciągła i wyraźnie zaznaczona. Okazuje się więc, że datowanie szczątków szkieletowych i przedmiotów za pomocą metod pośrednich może być przeprowadzone wiarygodnie jedynie wówczas, gdy szczątki mogą być uważane za współczesne kopalne. Z drugiej jednak strony, obrobione narzędzia krzemienne w żwirach rzecznych lub wtórne groby w kurhanach wczesnej epoki brązu nie mogą być datowane na podstawie wiadomości o geologicznym poziomie żwiru lub też na podstawie faktu, że dany kurhan jest charakterystyczny dla budowanych między 1800 a 1600 rokiem p.n.e. W pierwszym przypadku narzędzie musiało być starsze niż żwir, a w drugim – grób znacznie młodszy niż kurhan.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>