Oś odciętych

Czas. Książka profesora F. E. Zeunera Dating the Past (Datowanie przeszłości) jest standardową pracą w zakresie geochronologii. My możemy pokusić się tu jedynie o podanie krótkiego zarysu bardziej popularnych metod datowania. Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w rozdziale IV, przed zestawieniem wykresów. Dogodnie będzie podzielić te metody na dwie grupy:

– a) metody pośrednie, oparte na cechach otoczenia, w którym znaleziono szczątki szkieletów lub przedmiotów,

– b) metody bezpośrednie, oparte na szczególnych cechach szczątków jako takich.

– a) Pośrednie metody datowania szczątków szkieletów i wyrobów można pomocniczo podzielić na takie, które zależą od znajomości datowania współczesnych im warstw, oraz takie, które zależą od znajomości wieku powiązanych z nimi szczątków.

W tych dwóch stwierdzeniach duże znaczenie mają słowa „współczesny” i „powiązany”. Słowo „współczesny” użyte jest tutaj dla wykazania, że kości lub inne szczątki znalezione są in situ i mogą być traktowane w ten sam sposób, jak inne kopaliny, które datują daną warstwę. Inaczej mówiąc, szczątki te zaległy równocześnie z innymi geologicz-

Pod określeniem „wiek szkieletu” należy rozumieć okres czasu dzielący teraźniejszość od śmierci osobnika, którego szkielet jest przedmiotem badań (przyp. red. poi.). nymi składnikami warstwy, a nie są naniesione (wmy- te) później przez wodę.

W podobny sposób właściwe jest używanie słowa „powiązany”, gdy dany przedmiot stanowi część zbioru czy kolekcji, lub jeśli ma niewątpliwy związek z innymi szczątkami, których wiek można określić. Tak więc, jeżeli w nienaruszonej warstwie jaskini znale- ziono nieobrobione ostrze krzemienne razem z rzeźbionymi rogami renifera, a ta sama warstwa zawiera również faunę ssaków występującą w innym miejscu wraz z kośćmi renifera i innymi dowodami zimnego klimatu, wówczas zupełnie pewnie możemy wnioskować, że ostrza krzemienne były wytwarzane i używane w czasie, gdy renifer i inne zwierzęta „zimnego” klimatu żyły w tych stronach. Następnie musimy uzyskać inne dane, które umożliwiłyby umiejscowienie w czasie tego zimnego okresu. Daty kolejnych zimnych epok i przybliżony czas ich trwania zostały obecnie zgodnie przyjęte przez większość badaczy. Są one pokazane w przybliżeniu na rys. 3, gdzie podział geo logiczny umieszczony jest na górnej linii (patrz też rys. 46).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>