Polityka polska w zaborze pruskim cz. II

A jednak program taki powstał. Opublikowano go in extenso w warszawskim „Słowie“. A już przedtem w „Czasie“ krakowskim ukazały się artykuły, naj- widoczniej z tego samego źródła pochodzące, w których sformułowano .szereg postulatów politycznych dla zaiboru pruskiego. Ostatnio zaś zdarzyło się kilka faktów, które wykazały, że nie chodzi tu o jeden z periodycznie pojawiających się w Poznańskiem programów papierowych, wzniecających co najwyżej krótką burzą dziennikarską, ale że enuncjacje „Słowa“ i „Czasu“ odpowiadają zorganizowanej akcji, której ewentualnych skutków lekceważyć nie wolno.

Zasadniczo poglądy nowego programu dadzą się streścić w kilku słowach. Junkrowie pruscy, opanowawszy z dawna cala pruską biurokrację, wojsko i politykę, są poty pewni swego stanu posiadania, póki obecna ordynacja wyborcza do Sejmu nie będzie zdemokratyzowana. Dziś konserwatyści, reprezentujący właśnie specyficznie junkierskie interesy, trzęsą Sejmem. Oini to, wraz z nacjonalistami, tzw. stronnictwem narodowo-Iiberalnym, uchwalają wszystkie prawa przeciwpolskie. Ale ordynacja wyborcza obecna długo utrzymać się nie będzie mogła. Mimo iż wszystkie dotychczasowe próby jej zmiany udało .się konserwatystom i rządowi utrącić, nie ulega wątpliwości, że rozgoryczenie ogółu dojdzie wkrótce do takiego stanu, że dłużej zwlekać byłoby niebezpiecznie tak dla państwa, jak i dla Korony. Słowem, trzeba będzie Sejm zdemokratyzować, a chwila ta będzie początkiem końca dla panowania politycznego konserwatystów i społecznego pruskich ziemian. Nie darmo umiłowaną piosnką śpiewaną na wiecach Bauernbundu jest Hol der Teufel die Barona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>