Procentowa część człowieczeństwa

Można by założyć, że w drugim przypadku byłoby łatwiej wziąć po prostu odwrotność zmniejszających się wskaźników. Wynikłe serie na pewno wzrastałyby z biegiem czasu, lecz krzywe byłyby całkowicie zmienione i zniekształcone. Postępowanie takie doprowadziłoby do powstania nowego wskaźnika, a naszym celem jest zmodyfikowanie wskaźników już istniejących, co osiągniemy obliczając liczby z wykresu tak, aby dały nie zniekształcony, „lustrzany” obraz, jak to było proponowane uprzednio. Jeżeli (co się może zdarzyć) niektóre wskaźniki z serii będą ujemne, należy przed zastosowaniem powyższej formuły przerobić wszystkie liczby na dodatnie. Można tego dokonać dodając największą wartość ujemną do każdej liczby z serii. Wszystkie liczby będą wówczas dodatnie, a najniższą będzie zero.

Gdy wskaźniki zostaną zmodyfikowane tak, że 100 będzie wartością dla człowieka, dadzą one pośrednio „procentową część człowieczeństwa” szkieletu, zakładając, iż dany wskaźnik jest miernikiem cech homini- dalnych, to znaczy jeżeli wskaźnik ma znaczenie taksonomiczne.

Gdy już zbierzemy i zmodyfikujemy we właściwy sposób wszystkie dostępne dane, obejmujące zarówno wskaźniki antropologiczne, jak i odpowiadające im współrzędne czasu, będziemy mogli przystąpić do graficznego zobrazowania i ilościowej interpretacji historii rozwoju człowieka. Zadanie to wymagać będzie zebrania istniejących danych, dokonania wielu nowych pomiarów i przeglądu danych, z których można określić odpowiednie współrzędne czasu. Wyboru niektórych tych danych dokonamy w następnym rozdziale. Przypuszczalnie wystarczą one, aby umożliwić uzyskanie pewnych wyników z sensowną dokładnością. Całokształt zadania przekracza jednak dalece zakres tej książki i wymagać będzie wielu lat pracy nad skompletowaniem dostępnych danych, mimo że ich liczba jest wciąż jeszcze znikoma.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>