Rasa

Znaczenie oddziaływania różnic rasowych zależy od tego, co rozumiemy przez „rasę”. Dyskusja na temat definicji słowa „rasa” czy „gatunek” nie wchodzi w zakres tematu niniejszej książki i lepiej zostawić ją fachowcom. Odnośnie ludzi przedhistorycznych bierzemy pod uwagę wyraźne cechy morfologiczne, umożliwiające zróżnicowanie okazów i usprawiedliwiające zakwalifikowanie ich do odrębnych gatunków. Liczba współczesnych sobie, odrębnych gatunków przedhistorycznych jest bardzo ograniczona, dlatego też trudności w interpretacji wykresu wskaźnik antropolo- giczny/czas występują jedynie wówczas, gdy znajdujemy dwa lub więcej różnych gatunków żyjących w tym samym czasie. Wykres sporządzony dla jednego gatunku będzie się różnił nieco od wykresu dla innego gatunku, podobnie jak różniły się nieznacznie wykresy dla osobników odmiennej płci. W rzeczywistości występowanie dwóch lub więcej wartości danego wskaźnika antropologicznego dla współczesnych sobie szczątków szkieletowych osobników tej samej płci i wieku mogą oznaczać jedynie to, że mamy do czynienia z kośćmi należącymi do dwóch odrębnych typów lub odmian. Na przykład w górze Karmel znaleziono razem dwa typy ludzi neandertalskich, a w Aveline’s Hole w Somerset i w Ofnet w Bawarii wśród znalezionych szkieletów ludzi mezolitu znajdowały się zarówno typy długogłowe, jak i krótkogłowe. W wyższej jaskini koło Czoukoutien stary człowiek p cechach Ajna żył równocześnie (lub razem umarł) z sześcioma innymi osobnikami, wśród których jeden odznaczał się cechami melanezyjskimi, inny zaś zdradzał pewne podobieństwo do Eskimosa. Różnice w wartościach wskaźników antropologicznych u współczesnych sobie szkieletów oznaczają, że na wykresie rozwój rodowy/czas wystąpi dwa lub więcej punktów, umieszczonych pionowo jeden nad drugim. Interpretacja ich nie będzie nasuwać żadnych wątpliwości, chyba że omawiane różnice byłyby spowodowane odmienną płcią lub różnym wiekiem. Takie grupy punktów mogą prowadzić do cennych wniosków dotyczących występowania odrębnych typów ludzi w tym samym czasie, a może nawet w tej samej miejscowości. U bardzo wczesnych form ludzkich, takich jak znalezione na terenie Chin, różnice tego rodzaju powstały, być może, na skutek morfologicznej niestałości w najwcześniejszych etapach ewolucji człowieka. U grup późniejszych, takich jak w Aveline’s Hole w Somerset, równoczesne występowanie typów długo- i krótkogłowych jest przypuszczalnie wynikiem wymieszania się ustalonych typów rasowych.

Różnice rasowe odbiją się, oczywiście, na czterech rozpatrywanych przez nas wskaźnikach antropologicznych, lecz nie oznacza to wcale konieczności wprowadzenia „poprawek” do wskaźników, w celu wyeliminowania tych rozbieżności, wypływających ze specyfik rasowych. Wskaźniki antroplogiczne tworzone są właśnie po to, aby wyłoniły się tego rodzaju różnice.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>