Referaty z historii gospodarczej i społecznej

Francuzów przyjechało bardzo wielu, ale niestety, skład ich delegacji był dość przypadkowy: obok sił pierwszorzędnych, jak Hauser, Weill, historyk Europy wschodniej Eisenmam, egzegeta biblijny Lods, historiozof Berr – przyjechało wielu, którzy wygłosili referaty, pouczające i interesujące, ale dla historyków Francji, nie nadające się natomiast do dyskutowania na zjeździe międzynarodowym.

Przede wszystkim jednak ważne z punktu widzenia naukowego są te wyniki przyczyn zewnętrznych, które wyraziły się pchnięciem badań na nowe tory albo szerszym niż poprzednio uwzględnieniem niektórych działów historii.

Nie będziemy tu jednak wdawali się w analizę, która by zawiodła nas poza nasz temat. Dość będzie stwierdzić, że zaznaczający się od czasu wojny niepokój gospodarczy i społeczny odbija się z jednej strony zdobywaniem coraz więcej miejsca przez historię gospodarczą i społeczną, która na zjeździe nie mieściła się bynajmniej tylko w przeznaczonej dla niej sekcji, ale przenikała zarówno do sekcyj poświęconych chronologicznym rozdziałom historii, jak do innych, odpowiadających podziałowi rzeczowemu badań. Mieliśmy referaty z historii gospodarczej i społecznej oraz referaty wyjaśniające faktami gospodarczymi i społecznymi zdarzenia polityczne, religijne, prawne – zarówno w sekcji historii bizantyjskiej i średniowiecznej, jak w sekcji historii prawa i instytucji, czy w sekcji historii religii i Kościoła. Nie znaczy to oczywiście, by historia polityczna – w rozumieniu potocznym – była już zepchnięta na plan drugi. Wszelako daje się zauważyć coraz silniejszą jej kontaminację z wyni- kami, osiągniętymi przez badaczy stosunków społecznych. W związku z przyczynami natury zewnętrznej jest też niewątpliwie zainteresowanie historią systemów ustrojowo-politycznych, historią kolonialną oraz walk klas społecznych w okresie kapitalistycznym – zainteresowanie tak wielkie, że powstają organizacje międzynarodowe dla tych badań i że już na zjeździć mieliśmy podsekcję historii absolutyzmu oświeconego, drugą historii kolonialnej, trzecią ruchów społecznych. Osobna podsekcja była też poświęcona demografii historycznej, której obrady przyniosły bardzo wiele nauce.

Pod względem tematowym panowała oczywiście wielka różnorodność. Można jednak stwierdzić tendencję do skupiania się zainteresowań około pewnych zagadnień, zarówno okresowych lub terytorialnych, jak również natury teoretycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>