VII ZJAZD MIĘDZYNARODOWY NAUK HISTORYCZNYCH w WARSZAWIE CZ. III

Oceniając zjazd warszawski należałoby wspomnieć o warunkach zewnętrznych, w których był przygotowany i w których się odbył. Należałoby rozważyć, w jakiej mierze odbił się na nim wszechświatowy kryzys gospodarczy, konsoli: dacja polityczna faszyzmu włoskiego, przewrót niemiecki, rewolucja w Hiszr panii, powodzenie planu pięcioletniego w ZSRR, fermenty i realizacje gospodarcze, polityczne i ideologiczne świata obecnego. Zjazd poprzedni w Oslo w roku 1928 odbył się w zgoła innych warunkach, i zaszłe zmiany odbiły się bez- pośrednio – na obesłaniu i składzie zjazdu warszawskiego, pośrednio – na wyłaniających się na nim zainteresowaniach.

A więc skład delegacji niemieckiej zmienił się wielce od czasu Oslo, a nawet wielu uczonych, którzy się byli zgłosili, nie przyjechało: przede wszystkim szereg historyków lewicowych lub pochodzenia żydowskiego. Z drugiej strony, w niektórych referatach niemieckich dało się zauważyć akcentowanie „swoistości germańskiej“ – niekiedy nawet „rasizmu“ – z lekkim naciąganiem wymowy faktów do określonych tez ideologicznych.

Skład delegacji włoskiej ustalony został bardzo późno, bodaj że po wszystkich innych, chodziło bowiem o takie jej dobranie, by przy każdej sposobności występowała jako zgodny i zwarty zespół, będący wyrazem organicznego charakteru faszystowskiej kultury włoskiej.

Trudności gospodarcze zmusiły wielu Amerykan, i w ogóle przedstawicieli narodów pozaeuropejskich, do poniechania zapowiedzianego przyjazdu. W innych wypadkach zaważyły okoliczności przypadkowe: a więc śmierć przedwczesna widomego przywódcy historyków sowieckich, Pokrowskiego, który był w Oslo w roku 1928, pociągnęła zmiany w składzie delegacji ZSRR, a następnie choroba dwóch czołowych przedstawicieli myśli sowieckiej, Bucharina i Łunaczarskiego, pozbawiła uczestników zjazdu możności wysłuchania referatów, których zapowiedź wzbudziła wielkie zainteresowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>