Wędrówka człowieka w czasie

Trzeci przykład podobny jest do dwóch poprzednich, z tym że muszą być znane pewne warunki początkowe – faza Księżyca i stan przypływu morza. Wówczas na podstawie wiadomości o prawach natury rządzących tymi zjawiskami można obliczyć fazy Księżyca czy też czas przypływu w każdym dowolnym momencie w przyszłości. Do osiągnięcia wiedzy o tych prawach niezbędne są długie lata doświadczeń i stopniowego gromadzenia wiadomości z dziedziny astronomii. Również i w tym przypadku musimy jednakże przyjąć, że nie zajdą żadne przeciwności zakłócające naturalny bieg wydarzeń, od których zależy przewidywanie.

Ponieważ człowiek nie może zmienić działania tych praw natury, prawdopodobieństwo kalendarza jest znacznie większe niż przypuszczalna punktualność kursowania pociągów. Co za tym idzie, kalendarz może być prawidłowy przez znacznie dłuższy czas.

Jest rzeczą doskonale wiadomą, że sam człowiek zmieniał się z biegiem czasu: wielu antropologów i archeologów studiowało te przemiany. Te właśnie studia są tematem niniejszej książki. Zagadnienie czasu rozważane było przez geologów, fizyków, astronomów i innych badaczy, i wielu z nich doszło obecnie do wniosku, że początek Ziemi i wszelkich na niej przemian miał miejsce między 2 000 000 000 a 4 000 000 000 lat temu. Zanim będziemy mogli przystąpić do rozważań na temat zmiennych wydarzeń poprzedzających pojawienie się człowieka i przemian, jakie przeżył i jakim wciąż jeszcze podlega, byłoby wskazane zastanowić się trochę głębiej nad obraniem najdogodniejszej metody, kojarzącej dwa aspekty zagadnienia: chodzi mianowicie o przeobrażenia (włączając w to zmiany rozwojowe człowieka) oraz o okres czasu, w którym zmiany te się dokonały. Być może, że tak, jak w podanych uprzednio trzech przykładach, istnieje również jakaś regularność prawa wiążąca przemiany człowieka z czasem. Jeżeli tak, to takie regularne prawo można by nazwać prawem rozwoju człowieka. Fakt, że istnienie takiego prawa nie jest nieprawdopodobne, lecz całkiem możliwe, wypływa z nierzadko używanego słowa „postęp” w odniesieniu do zmian zachodzących w człowieku w miarę upływu czasu. Wymaga to, oczywiście, szerszego przedyskutowania, lecz zanim dojdzie do takiej dyskusji, nader pożądane, a nawet nieodzowne byłoby bardzo staranne zdefiniowanie interesujących nas terminów.

Wędrówka człowieka w czasie to jeden z przykładów ciągłego rozwoju. Celem tej książki jest zbadanie tego „rozwoju” istoty zwanej „człowiekiem”, następnie ustalenie drogi, którą przeszedł on, oraz obecnego stadium rozwoju, osiągniętego po pierwszym milionie lat „wędrówki”. Może to nam pozwoli przewidzieć najbliższy cel, ku któremu człowiek nieustannie zdąża.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>