Wiek

Wpływ wieku na wartości wynikłe z równań (4) do (7) jest daleko trudniejszy do obliczenia niż wpływ wynikający z różnicy płci, nie zawsze bowiem można z łatwością rozróżnić cechy młodzieńcze od prymitywnych, zwłaszcza obliczając wskaźniki wyrażające proporcję. Opierając się na pomiarach wartości bezwzględnych, takich jak pojemność czaszki, można napotkać pewne trudności w odróżnieniu młodzieńczej czaszki współczesnej od czaszki prymitywnego osobnika dorosłego, wykazującej cechy młodzieńcze, czyli czaszki pedomorficznej , łatwo jednak odróżnić niedojrzałość od pedomorfizmu na podstawie stopnia skostnienia szwów.

Trudność powstaje wówczas, gdy, na przykład, wartość wskaźnika wysokości płaszczyzny karkowej zarówno dla szympansiątka jak i dla Proconsul africa- nus – prymitywnej dorosłej małpy człekokształtnej z miocenu równe są 42. W obu tych przypadkach tę samą liczbę należy zupełnie inaczej interpretować. U młodego szympansa względna wysokość sklepienia i słabo wystające szczęki są cechami młodzieńczymi, które z wiekiem ulegną szybkiej zmianie. U dorosłego osobnika Proconsul wartość ta wynika z faktu, że ta małpa człekokształtna, w przeciwieństwie do dzisiejszych, nie była w czasach miocenu wysoce wyspecjalizowana. Wartości wskaźnika postawy Ij obliczone bezpośrednio po zdjęciu pomiarów, przed ich modyfikacją, wynoszą: szympansiątko i Proconsul africanus + 42, współczesny człowiek -9. Maksymalna wartość wynosi + 70 u goryla (patrz tabela I, s. 98). Wynika z tego, że przed zinterpretowaniem lub wyciągnięciem jakichkolwiek wniosków z wartości liczbowych danego wskaźnika należy określić przy ocenie jakiegokolwiek szkieletu stopień dojrzałości. Określenie w przybliżeniu stanu wzrostu kości jest, ogólnie biorąc, możliwe, szczególnie u okazów bardzo młodych. Jest to wszystko, czego potrzebujemy, gdyż główne zmiany w miarę postępu dojrzałości występują w pierwszej dekadzie wzrostu, to znaczy w ciągu pierwszych 3-4 lat życia u małpy człekokształtnej i do 14 lat u człowieka.

Pedomorficzny (paedomorficzny) – o budowie młodzieńczej, od greckich słów pais (dop. paidos) – dziecko i morfę – kształt, budowa (przyp. red. poi). Wpływ wieku na kąt łuku zębodołowego jest bardzo znaczny i objawia się zmniejszeniem kąta w miarę dojrzewania. Nie prowadzi to do żadnych dwuznaczności w interpretacji wskaźnika I4, ponieważ wpływ wieku jest rzeczywiście godny uwagi jedynie w okresie przed wyrżnięciem się zębów stałych, czyli u szympansa do 10 roku życia, a u człowieka po 18 roku, kiedy to zwykle (lecz nie zawsze) wyrastają trzecie zęby trzonowe, tzw. zęby mądrości.

Poza tym wszelkie pomiary oparte na zębach mlecznych byłyby z konieczności bardzo niedokładne, gdyż po każdej stronie są tylko dwa trzonowe zęby mleczne, między którymi można by dokonać pomiarów. Dlatego wskaźnik ten można zastosować jedynie do łuku zębów stałych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>