Wprowadzenie rygorów naukowych do badań nad kulturą

Centralną, syntetyczną problematykę badań nad kulturą wysunął Czarnow- ki programowo do tytułów rozdziałów. Nie trzeba dowodzić centralności teo- etycznej takich spraw, jak: pojawienie się wielkich kultur, warunki i skutki zajemnego oddziaływania dwóch genetycznie różnych kultur, współistnienie ego, co stare, i tego, co nowe w kulturze, zasięg oddziaływania kultury, wę- rówki oderwanych elementów kultury i warunki ich recepcji. W rezultacie ultura i szereg współcześnie powstałych studiów, najściślej z nią związanych, rzyniosły w tych wszystkich dziedzinach szereg hipotetycznie, na podstawie ybranego materiału sformułowanych praw, których weryfikacja, systematy- acja i uogólnienie miały się stać przedmiotem dalszych studiów.

W dążeniu do wprowadzenia rygorów naukowych do badań nad kulturą – hce Czarnowski wysuniętą problematykę teoretyczną badać ze względu na rolę niektórych czynników decydujących o kulturze i na nią oddziały wają- ych“. Za czynnik podstawowy uznaje „stosunek pracy… w jej społecznie warunkowanych przemianach, do innych form działalności zbiorowej w wydarzaniu, rozwoju i w fluktuacjach przestrzennych i czasowych kultury“, racę rozumie bardzo szeroko, jako „każdą zorganizowaną społecznie czyn- ość, wytwarzającą wartości“. W tak szeroko rozumianej pracy wyróżnia zarnowski pracę produkcyjną, gospodarczą, przyznając jej w badaniu cen- alne miejsce. Praca i jej różnorodne formy stają się dla Czarnowskiego pod- awową kategorią stosunków społecznych, kamieniem węgielnym zorganizo- anych zbiorowości ludzkich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>