Wykresy rozwoju człowieka cz. II

W tym celu należy rozpatrywać tylko jeden z dwóch aspektów rozwoju człowieka. Interpretację będzie można zastosować do rozwoju albo morfologicznego, albo kulturowego, w zależności od tego, jakie serie liczb i pomiarów zostaną zestawione z czasem. Na rys. 1 czas w latach jest zaznaczony na osi odciętych z uwzględnieniem skali czasu w dwóch kierunkach: przed naszą erą i w naszej erze. Oś rzędnych na tym wykresie oznacza omówione uprzednio pomiary kul- turowego rozwoju człowieka. Poza tym zakładamy, że liczba przedstawiająca kulturowe osiągnięcia człowieka w danym czasie jest w pewien, dotychczas nie ustalony, sposób wprost proporcjonalna do jego wiedzy o siłach natury i otaczającym świecie materialnym.

Kultura jest pojęciem obejmującym na ogół coś więcej, niż wiedzę o fizycznym Wszechświecie. Pojęcie to określa się jako „wyuczony i wysubtelniony stan zdolności pojmowania posiadanych obyczajów i gestów”. Nie wydaje się możliwe przeprowadzenie pomiarów ilościowych stopnia subtelności obyczajów i gestów człowieka, można jednak zmierzyć zasięg jego wiedzy i zdolności pojmowania wobec otaczającego środowiska (patrz także s. 51 i 52). Dlatego należy pamiętać, że pomiary, które jesteśmy w stanie poczynić, służyć będą jedynie do informacji o tym nieco zawężonym i materialnym aspekcie kultury. Przekonamy się jednak, że pomimo tego mankamentu informacje owe dostarczą wiele interesujących danych na temat kulturowego rozwoju człowieka. Dla ułatwienia ustalmy, że liczba „100” oznaczać będzie dowolną górną granicę dla wszystkich pomiarów. Co prawda nie zbadaliśmy dotychczas, czy zdjęcie takich pomiarów jest wykonalne, przyjmijmy jednak w naszej wstępnej dyskusji założenie, że istnieje możliwość jakościowego oznaczenia wiedzy człowieka i wypływającej z tej wiedzy kultury oraz przedstawienie danych tych liczbowo za pomocą liczb od 0 do 100.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>