ŻYCIE I DZIEŁO STEFANA CZARNOWSKIEGO CZ. II

W latach trzydziestych znalazł się Stefan Czarnowski w tej grupie intelektualistów polskich, którzy walkę z faszyzmem prowadzili w nierozłącznym związku z rewolucyjnym ruchem robotniczym. Jego aktywność polityczna była różnorodna. Widzimy go jako współpracownika czasopism Frontu Ludowego, jako śmiałego i bezkompromisowego publicystę, jako organizatora protestów przeciwko zbrodniom międzynarodowego faszyzmu czy wreszcie w pierwszych szeregach obrońców polskich wyższych uczelni przed zalewem barbarzyństwa. Całej tej aktywności politycznej towarzyszy krystalizujące się zrozumienie roli międzynarodowego rewolucyjnego ruchu robotniczego i pierwszego państwa socjalistycznego, jako jedynej drogi ratunku dla kultury światowej, jedynej drogi rozwojowej dla postępu ludzkości. Wiąże się też ona integralnie z wielkim wysiłkiem naukowym, zmierzającym do coraz głębszego zrozumienia dynamiki rozwoju społecznego, praw nim rządzących i źródeł wewnętrznego, nieuleczalnego kryzysu ustroju kapitalistycznego. Trudną drogą doszedł Stefan Czarnowski do tych założeń ideologicznych.

Spróbujmy prześledzić jego ewolucję naukową i ideologiczną, poczynając od pozycji wyjściowych. Były to pozycje bardzo odległe od marksizmu – i politycznie, i teoretycznie. Czarnowski pochodził z bogatej rodziny ziemiańskiej L Urodził się 1 września 1879 roku w Kroczewie. Studia rozpoczął w Berlinie w r. 1898, studiując łącznie socjologię, ekonomię i historię społeczno-gospodarczą. Już wybór kierunku studiów spowodował pierwszy poważniejszy konflikt ze środowiskiem. Wbrew jego żywym zainteresowaniom filozoficznym i zdolnościom malarskim – rodzina kierowała go na studia handlowe. Decyzja zmiany kierunku studiów była pierwszym przeciwstawieniem się tendencjom prakly- cystycznym, typowym dla ówczesnego ziemiaństwa polskiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>